logo boiron

Stotux® (PIL)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

STOTUX sirup

homeopatický léčivý přípravek

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

- Pokud se u vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

- Pokud se do 5 dnů (u dětí do 3 dnů) nebudete cítit lépe nebo pokud se vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je přípravek Stotux a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Stotux užívat

3. Jak se přípravek Stotux užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek Stotux uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK STOTUX A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Stotux je homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii k léčbě všech druhů kašle.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK STOTUX UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Stotux

- jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Stotux se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Děti

Tento léčivý přípravek je určený pro děti starší 2 měsíců.

Další léčivé přípravky a přípravek Stotux

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Na základě dostupných údajů se přípravek Stotux může používat u těhotných a kojících žen.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Stotux nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Stotux obsahuje roztok sacharózy, kyselinu benzoovou a alkohol.

Tento léčivý přípravek obsahuje 3,4 g sacharózy v dávce 5 ml a 10,2 g sacharózy v dávce 15 ml. Toto je nutno vzít v úvahu u pacientů s cukrovkou. Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Tento léčivý přípravek obsahuje 5,4 mg kyseliny benzoové v dávce 5 ml a 16,2 mg kyseliny benzoové v dávce 15 ml. Kyselina benzoová může zesílit žloutenku (zežloutnutí kůže a očí) u novorozenců (do 4 týdnů věku).

Tento léčivý přípravek obsahuje 35 mg alkoholu (ethanolu) v jedné dávce 5 ml a 104 mg v dávce 15 ml, což odpovídá 0,5 % V/V. Množství alkoholu v dávce 5 ml tohoto léčivého přípravku odpovídá méně než 1 ml piva nebo 1 ml vína, v dávce 15 ml pak množství alkoholu odpovídá méně než 2 ml piva nebo 1 ml vína.

Takto malé množství alkoholu v tomto léčivém přípravku nemá žádné znatelné účinky.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK STOTUX UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Perorální podání.

Doporučené dávkování přípravku je:

Děti od 2 do 3 měsíců: 5 ml 3x denně.

Děti od 3 měsíců do 11 let: 5 ml 3-5x denně.

Dospělí a dospívající od 12 let: 15 ml 3-5x denně.

Pro odměření uvedených dávek použijte přiloženou odměrku. Množství v ml je uvedeno na odměrce. Po každém použití je třeba odměrku vymýt a usušit.

Délka léčby:

Pokud se příznaky onemocnění do 5 dnů (u dětí do 3 dnů) nezlepší nebo se naopak zhoršují, poraďte se o dalším užívání přípravku s lékařem. Bez porady s lékařem užívejte tento přípravek nejdéle 7 dní.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Neočekávájí se žádné nežádoucí účinky.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK PŘÍPRAVEK STOTUX UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Spotřebujte do 1 roku od prvního otevření lahvičky.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a etiketě lahvičky za zkratkou EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Stotux obsahuje

Léčivými látkami ve 100 g sirupu jsou:

Antimonium tartaricum 6 CH ......................................................... 2 g

Bryonia 3 CH .................................................................................. 2 g

Coccus cacti 4 CH .......................................................................... 2 g

Drosera 3 CH .................................................................................. 2 g

Ipeca 3 CH ...................................................................................... 2 g

Rumex crispus 6 CH ....................................................................... 2 g

Spongia tosta 4 CH ......................................................................... 2 g

Sticta pulmonaria 3 CH .................................................................. 2 g

Pomocnými látkami jsou:

kyselina benzoová (E 210), ethanol 96 % V/V, karamel (E 150), tekutá sacharóza, čištěná voda.

Jak přípravek Stotux vypadá a co obsahuje toto balení

Stotux je čirá až slabě opalizující, světle žlutá až žlutá sirupovitá tekutina.

Krabička obsahuje lahvičku z hnědého skla se šroubovacím uzávěrem (PE) a odměrkou kalibrovanou na 5 ml a 15 ml.

Krabička obsahuje lahvičku z hnědého skla se šroubovacím uzávěrem (PE), pojistkou proti kapání (PE) a odměrkou kalibrovanou na 5 ml a 15 ml.

Na trhu nemusí být všechny typy balení.

Velikost balení: 200 ml

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

BOIRON, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

BOIRON CZ, s.r.o., Pobřežní 3/620, 186 00 Praha 8, tel.: 224 835 090, e-mail: info@boiron.cz.

Zkratky uvedené na krabičce: Lot = číslo šarže, EXP = použitelné do.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 23. 1. 2024

Příbalová informace ke stažení