logo boiron

Zásady zpracování osobních údajů

1. Úvodní ustanovení

1.1. Účelem tohoto dokumentu je seznámit vás se zpracováním osobních údajů, s jednotlivými účely zpracování, rozsahem a dobou zpracování osobních údajů.

1.2. Dokument upravuje zpracování osobních údajů na webových stránkách www.boiron.cz, včetně microsite  www.camilia.cz, jejichž provozovatelem je správce.

1.3. Každému návštěvníkovi webových stránek doporučujeme si tento dokument přečíst a v případě, že nerozumí některé informaci, může se informovat u správce na kontaktech uvedených v článku 2.

2. Správce

2.1. Správcem osobních údajů je společnost BOIRON CZ, s.r.o., se sídlem Praha 8, Pobřežní 3/620, PSČ 186 00, IČO 256 36 804, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 56874, není-li dále uvedeno jinak.

2.2. Kontaktní údaje pro uplatnění dotazů týkajících se osobních údajů, pro podání stížností, námitek či pro využití práv jsou následující: e-mail: GDPR@boiron.cz; poštovní adresa: BOIRON CZ, s.r.o., se sídlem Praha 8, Pobřežní 3/620, PSČ 186 00.

3. Zpracovávání osobních údajů

3.1. Správce tímto informuje vás jakožto subjekty údajů, že zpracovává vaše osobní údaje na základě níže uvedených právních titulů, pro níže uvedené účely a po níže stanovenou dobu a v uvedeném rozsahu.

3.2. Další vysvětlující informace a definice (např. co jsou to osobní údaje) najdete dále v článku 20.

4. Odběr informací a novinek

Vaše osobní údaje zpracováváme v případě, že jste se přihlásili k odebírání informací o nás, našich produktech a dalších novinkách (vyjádřili jste souhlas se zpracováním osobních údajů) nebo v případě, že spolu spolupracujeme (v takovém případě máme oprávněný zájem vás s nabídkami kontaktovat).

4.1. Právní titul: Souhlas se zpracováním osobních údajů, oprávněný zájem.

4.2. Účelem zpracování osobních údajů je v případě přihlášení se k odběru newsletteru na webové stránce www.boiron.cz: poskytování sdělení o aktivitách, službách a produktech správce a případně třetích osob, dále poskytování informací a nabídek o vzdělávacích, odborných a jiných obdobných akcí, interních a reklamních akcích správce.

Účelem zpracování osobních údajů je v případě přihlášení k odběru informací a novinek v situacích odlišných od přihlášení k odběru newsletteru na našich webových stránkách či v případě naší spolupráce: poskytování sdělení o aktivitách, službách a produktech správce a třetích osob, dále poskytování informací a nabídek o vzdělávacích, odborných a jiných obdobných akcí, interních a reklamních akcích správce. V případě vašeho souhlasu může též docházet k profilování, a to na základě odbornosti a/nebo typu absolvovaného vzdělávacího semináře či jiné akce, podle aktivity subjektů údajů, poskytování případně dalších informací, sdělení a nabídek, které souvisí s, nebo se týkají odborného zaměření, v rámci kterého vykonávají subjekty údajů svou odbornou lékařskou popřípadě jinou praxi, to vše včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky.

4.3. Doba zpracování osobních údajů: 5 let.

4.4. Rozsah zpracování osobních údajů: v rozsahu příslušného formuláře, zejména identifikační údaje (titul, jméno, příjmení) a kontaktní údaje (telefonní kontakt, e-mail, adresa), odbornost/specializace a další související údaje, které jste nám sdělili.

5. Akce

Těmito akcemi myslíme různé semináře, webináře, představení nového produktu či další námi organizované eventy.

5.1. Právní titul: Plnění smluvní povinnosti, oprávněný zájem.

5.2. Účelem zpracování osobních údajů: vaše registrace k účasti na příslušné akci a poskytování nezbytných informací s akcí souvisejících, zajištění vaší účasti.

5.3. Doba zpracování osobních údajů: doba organizování a trvání akce, a dále po dobu 3 let od uskutečnění akce z titulu oprávněného zájmu správce a ochrany jeho práv.

5.4. Rozsah zpracování osobních údajů: v rozsahu příslušného formuláře – identifikační údaje (titul, jméno, příjmení) a kontaktní údaje (e-mail) a další s akcí související údaje dle konkrétní akce.

5.5. Výše uvedené osobní údaje mohou být zpracovávány též pro účely zasílání novinek a informací správce, a to na základě jeho oprávněného zájmu, případně souhlasu. Podrobnosti viz výše bod 4.

6. Farmakovigilance

Farmakovigilance slouží ke sledování bezpečnosti léků při jejich používání. Pokud nám pacient, lékař či zdravotnické zařízení nahlásí jakékoliv nežádoucí účinky, jsme povinni toto ohlášení řešit a nahlásit je příslušným orgánům. Obrátit se na nás můžete na e-mail farmakovigilance@boiron.cz.

6.1. Právní titul: Plnění právní povinnosti vyplývající ze zákona pro společnost BOIRON, 2 Avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francouzská republika, jako držitele registračního rozhodnutí, jež zde vystupuje v pozici správce a my v pozici zpracovatele.

6.2. Účelem zpracování osobních údajů: dodržení příslušných právních norem na území České republiky, a to zejména zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech.6.3. Doba zpracování osobních údajů: po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu zpracování, nejméně 10 let po ukončení registrace dotčeného léčivého přípravku (dle platné legislativy) či případně po dobu delší, pokud tak stanoví právní předpisy.

6.4. Rozsah zpracování osobních údajů: v rozsahu interního farmakovigilančního formuláře, u ohlašovatele – identifikační údaje (titul, jméno, příjmení) a kontaktní údaje (telefonní kontakt, e-mail, adresa, město, země, PSČ), kvalifikace, u pacienta – iniciály, pohlaví, věk, hmotnost, výška, údaje související s nežádoucím účinkem a další potřebné údaje.

7. Veřejně přístupná odborná informační služba o léčivých přípravcích (dále jen „VPOIS“)

7.1. Právní titul: Plnění právní povinnosti vyplývající ze zákona pro společnost BOIRON, 2 Avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francouzská republika, jako držitele registračního rozhodnutí, jež zde vystupuje v pozici správce.

7.2. Účelem zpracování osobních údajů: dodržení příslušných právních norem na území České republiky, a to zejména zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech.

7.3. Doba zpracování osobních údajů: po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu zpracování, maximálně však po dobu 3 let z titulu plnění právní povinnosti správce na prokázání řádného zřízení a provozu VPOIS.

7.4. Rozsah zpracování osobních údajů: v rozsahu interního kontaktního formuláře, identifikační údaje (jméno, příjmení) a kontaktní údaje (telefonní kontakt, e-mail), údaje o zdravotním stavu a další nezbytné související údaje.

8. Ochrana práv správce

V rámci ochrany našich práv zpracováváme vaše údaje v případech, např. když probíhá výběrové řízení, při uplatnění vašich práv či stížnostech.

8.1. Právní titul: Oprávněný zájem správce, plnění právních povinností.

8.2. Účelem zpracování osobních údajů: ochrana práv správce, zejména pro obranu proti nárokům subjektu či třetích osob, pro případ kontroly ze strany dozorového orgánu a pro vymáhání pohledávek správce.

8.3. Doba zpracování osobních údajů: po dobu nezbytně nutnou, po kterou může být provedena kontrola ze strany dozorových orgánů, uplatněny nároky či vymáhány pohledávky a práva, což je maximálně 10 let, případně doba, po kterou řízení trvá.

8.4. Rozsah zpracování osobních údajů: v rozsahu nezbytném pro tento účel – v rozsahu nezbytné dokumentace.

9. Zodpovídání obecných dotazů k produktům a službám správce

Pokud využijete náš kontaktní formulář na webu www.boiron.cz, napíšete e-mail, zavoláte či jakoukoliv další možnou cestou se s námi spojíte, budeme přitom zpracovávat následující údaje.

9.1. Právní titul: Oprávněný zájem správce.

9.2. Účelem zpracování osobních údajů: poskytování informací na dotazy prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na webových stránkách, e-mailových zpráv a obdobných kontaktů, mimo VPOIS nebo farmakovigilance.

9.3. Doba zpracování osobních údajů: po dobu nezbytně nutnou, maximálně po dobu 1 roku od položení dotazu, nesvědčí-li nám jiný právní titul a z něho vyplývající doba zpracování.

9.4. Rozsah zpracování osobních údajů: v rozsahu nezbytném pro tento účel – v rozsahu kontaktního formuláře (titul, jméno, příjmení) a kontaktní údaje (e-mail), znění dotazu a další související údaje, které jste nám sdělili.

10. Uchazeči o zaměstnání

Projevíte-li zájem se účastnit výběrového řízení na aktuálně volnou pracovní pozici v naší společnosti.

10.1. Právní titul: Provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy, plnění právních povinností, oprávněný zájem.

10.2. Účelem zpracování osobních údajů: realizace výběrového řízení na obsazení volného pracovního místa a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody mimo pracovní poměr nebo dohody o provedení práce.

10.3. Doba zpracování osobních údajů: po dobu trvání výběrového řízení.

10.4. Rozsah zpracování osobních údajů: v rozsahu poskytnutého životopisu a naší komunikace a dále v rozsahu nezbytně nutném, který bezprostředně souvisí s uzavřením pracovní smlouvy nebo dohody mimo pracovní poměr nebo dohody o provedení práce.

11. Databáze uchazečů o zaměstnání

Projevíte-li zájem o to, abychom vás vedli v databázi pro případ nabídky práce pro vás.

11.1. Právní titul: Souhlas se zpracováním osobních údajů.

11.2. Účelem zpracování osobních údajů: pro možnost realizace výběrového řízení na obsazení volného pracovního místa v budoucnu.

11.3. Doba zpracování osobních údajů: doba určitá, dle konkrétně uděleného souhlasu uchazečem.

11.4. Rozsah zpracování osobních údajů: v rozsahu jméno, příjmení, poskytnutého životopisu, oslovení s konkrétní nabídkou, vyhodnocení a nezbytných souvisejících údajů.

12. Soutěže

Pokud se přihlásíte do soutěže, kterou pořádáme, můžeme přitom zpracovávat vaše následující osobní údaje. Bližší informace najdete vždy v pravidlech konkrétní soutěže.

12.1. Právní titul: Souhlas se zpracováním osobních údajů.

12.2. Účelem zpracování osobních údajů: účast v soutěži, vyhodnocení, komunikace s vítězi a zaslání výhry.

12.3. Doba zpracování osobních údajů: po dobu soutěže a dále po dobu potřebnou k doručení výhry.

12.4. Rozsah zpracování osobních údajů: dle pravidel konkrétní soutěže, typicky jméno, příjmení, e-mail, doručovací adresa.

13. Uživatelský účet

Na webové stránce www.camilia.cz si můžete vytvořit uživatelský účet pro vedení kalendáře růstu zoubků vašeho dítěte. Při tom budeme zpracovávat vaše osobní údaje následujícím způsobem.

13.1. Právní titul: Souhlas se zpracováním osobních údajů.

13.2. Účelem zpracování osobních údajů: administrace účtu.

13.3. Doba zpracování osobních údajů: po dobu aktivního užívání, nanejvýš 5 let od posledního přihlášení.

13.4. Rozsah zpracování osobních údajů: uživatelské jméno, heslo, e-mail, jméno a datum narození dítěte (dětí)

14. Sociální sítě

Prosíme, vezměte na vědomí, že naše účty na sociálních sítích neslouží k hlášení či veřejnému probírání nežádoucích či jiných účinků našich produktů a nesdílejte své zdravotní informace veřejně. Pro tyto účely se na nás obraťte na e-mail farmakovigilance@boiron.cz.

14.1. Správce provozuje účty na sociálních sítích společnosti Meta Inc., na adrese: https://www.facebook.com/boironcz a https://www.instagram.com/boiron. Pokud nás kontaktujete prostřednictvím chatu s dotazem či ohlášením nežádoucích účinků či jiných stížností, můžeme zpracovávat osobní údaje pro účely zodpovězení dotazu (viz článek 9), farmakovigilance (viz článek 6) či vyřízení takové stížnosti.

14.2. Doba zpracování osobních údajů: po dobu nezbytně nutnou pro naplnění konkrétního účelu, dále dle pravidel v článcích 6, 8 a 9 těchto Zásad.

14.3. Rozsah zpracování osobních údajů: uživatelské jméno na dané sociální síti a další osobní údaje, které nám sdělíte.

14.4. V případě další interakce s naším Facebookovým účtem prostřednictvím funkcí sociálních sítí Meta Inc. (líbí se mi, sdílení apod.), s námi může tato společnost sdílet některé další údaje, a to zejména o počtu osob nebo účtů, které zobrazily, okomentovaly nebo reagovaly na naše příspěvky, a také souhrnné demografické a další údaje, které nám pomohou lépe pochopit interakce uživatelů s naším účtem. Více informací ke zpracování osobních údajů na sociální síti Facebook najdete prostřednictvím vlastních uživatelských účtů a také zde a také zde https://help.instagram.com/155833707900388 a také zde  https://help.instagram.com/155833707900388.

15. Linkedin

Prosíme, vezměte na vědomí, že ani náš účet na profesní sociální síti LinkedIn neslouží k hlášení či veřejnému probírání nežádoucích či jiných účinků našich produktů a nesdílejte své zdravotní informace veřejně. Pro tyto účely se na nás obraťte na e-mail farmakovigilance@boiron.cz

15.1. Správce provozuje účet na sociální sítí LinkedIn na adrese: https://www.linkedin.com/boironcz Pokud nás kontaktujete prostřednictvím chatu s dotazem či ohlášením nežádoucích účinků, jiných stížností a dalších dotazů, budeme zpracovávat osobní údaje pro účely zodpovězení dotazu (viz článek 9), farmakovigilance (viz článek 6) či vyřízení takové stížnosti.

15.2. Doba zpracování osobních údajů: po dobu nezbytně nutnou pro naplnění konkrétního účelu, dále dle pravidel v článcích 6, 8 a 9 či 10 těchto Zásad.

15.3. Rozsah zpracování osobních údajů: uživatelské jméno na LinkedIn a další osobní údaje, které nám sdělíte.

15.4. V případě další interakce s naším LinkedIn účtem prostřednictvím funkcí sociální sítě (líbí se mi, sdílení apod.), s námi může LinkedIn sdílet některé další údaje, a to zejména o počtu osob nebo účtů, které zobrazily, okomentovaly nebo reagovaly na naše příspěvky, a také souhrnné demografické a další údaje, které nám pomohou lépe pochopit interakce uživatelů s naším LinkedIn účtem. Více informací ke zpracování osobních údajů na sociální síti LinkedIn najdete prostřednictvím vlastních uživatelských účtů a také zde https://cz.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy.

16. Cookies

K zajištění co možná nejsnadnějšího použití stránek dochází k užívání cookies. Cookies jsou malé textové soubory umístěné do počítače nebo do jiného zařízení s přístupem k internetu.

16.1. Detailní informace o používání cookies najdete v Zásadách používání cookies.

16.2. Povolení či naopak odmítnutí různých typů cookies můžete také učinit přímo v rámci cookie lišty na našich stránkách.

[AV2] 16.3. Mezi údaje, které lze skrze cookies zpracovávat, může patřit např. typ prohlížeče, operační systém, čas návštěvy či IP adresa. V případě vašich dotazů, jaké údaje lze skrze konkrétní cookies zpracovávat, se můžete informovat v dokumentu Zásady používání cookies nebo se na nás můžete obrátit na e-mail GDPR@boiron.cz.

17. Uplatnění práv, odvolání souhlasu, podání námitek a stížností

17.1. Souhlas, který jste správci udělil, je možné kdykoliv odvolat na e-mailu GDPR@boiron.cz nebo na adrese BOIRON CZ, s.r.o., se sídlem Praha 8, Pobřežní 3/620, PSČ 186 00.

17.2. Pokud je zpracování založeno na oprávněném zájmu, subjekt údajů proti tomuto může podat námitky. Podání námitek vede k přezkoumání oprávněnosti námitek a podání informace subjektu o vyřízení těchto námitek. Námitky mohou být podány na e-mailu GDPR@boiron.cz nebo na adrese BOIRON CZ, s.r.o., se sídlem Praha 8, Pobřežní 3/620, PSČ 186 00.

17.3. Pokud má subjekt údajů za to, že správce při zpracování osobních údajů nepostupuje dle právních předpisů či má subjekt jiné výhrady, může podat stížnost na e-mailu na e-mailu GDPR@boiron.cz nebo na adrese BOIRON CZ, s.r.o., se sídlem Praha 8, Pobřežní 3/620, PSČ 186 00.

17.4. Subjekt údajů může kdykoliv podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

18. Příjemci, zpracovatelé

18.1. Příjemci osobních údajů jsou společnosti ve skupině správce, tedy mateřská společnost BOIRON, 2 Avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francouzská republika.

18.2. K osobním údajům mohou mít v nezbytném rozsahu pro naplnění uvedených účelů přístup příjemci či zpracovatelé z těchto kategorií: marketingové společnosti, účetní společnosti, auditorské společnosti, společnosti poskytující právní služby, společnosti zabývající se personalistikou a vzděláváním, společnosti poskytující IT služby, společnosti zabývající se internetovým marketingem, společnosti zabývající se vývojem, prodejem a servisem marketingových systémů, společnosti zabývající se vývojem a implementací podnikových systémů, společnosti zabývající se vývojem webových a mobilních aplikací, společnosti poskytující software licenci pro online komunikaci, případně další.

19. Poučení o právech subjektu

19.1. Transparentní informace, sdělení a postupy pro výkon práv subjektu údajů

19.1.1. Správce přijme vhodná opatření, aby poskytl subjektu údajů stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků veškeré informace požadované právními předpisy a učinil veškerá sdělení o zpracování. Správce subjektu údajů informace poskytne písemně nebo jinými prostředky (například v elektronické formě). Za předpokladu, že identita je prokázána jinými způsoby, má subjekt údajů také právo zažádat o poskytnutí těchto informací ústně.

19.1.2. Správce neodmítne vyhovět žádosti subjektu údajů při výkonu práv subjektu údajů (zejm. práva na přístup), ledaže doloží, že nemůže zjistit totožnost subjektu údajů, k němuž se dotčené údaje vztahují.

19.1.3. Subjekt má právo na to, aby mu správce poskytl na žádost informace o přijatých opatřeních, a to bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Správce bude subjekt o jakémkoliv takovém prodloužení informovat do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad. Jestliže subjekt žádost podal v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, je-li to možné a pokud nepožaduje jiný způsob.

19.1.4. Pokud správce nepřijme opatření, o něž subjekt požádal, informuje subjekt bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti o důvodech nepřijetí opatření a o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu a žádat o soudní ochranu.

19.1.5. Správce informuje subjekt údajů, že veškeré tyto informace, sdělení a úkony jsou udělovány bezplatně. Pokud jsou podané žádosti vyhodnocené jako zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, a zejména pokud se opakují, může správce buď:

a) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů; nebo

b) odmítnout žádosti vyhovět.

19.1.6. Zjevnou nedůvodnost nebo nepřiměřenost žádosti dokládá správce.

19.1.7. Pokud má správce důvodné pochybnosti o totožnosti fyzické osoby, která podává žádost, může požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti subjektu.

19.1.8. Informace, které mají být subjektu poskytnuty, mohou být doplněny standardizovanými ikonami s cílem poskytnout snadno viditelným, srozumitelným a jasným způsobem přehled o zamýšleném zpracování. Pokud jsou ikony prezentovány v elektronické formě, musí být strojově čitelné.

19.2. Právo na přístup k osobním údajům

19.2.1. Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

a) účely zpracování a právní základ pro zpracování;
b) kategorie dotčených osobních údajů;
c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;
d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
e) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
f) právo podat stížnost u dozorového úřadu;
g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;
h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.

19.3. Právo na opravu

19.3.1. Subjekt má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se jej týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má také právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

19.4. Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

19.4.1. Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se jej týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
b) subjekt odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
c) subjekt vznese námitky proti zpracování (podle níže uvedeného „práva vznést námitku“) a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;
d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;

f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti v případě osoby mladší 16 let, u níž musí ke zpracování dle účinné právní úpravy dát souhlas osoba vykonávající rodičovskou zodpovědnost.

19.5. Právo na omezení zpracování

19.5.1. Subjekt má právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

a) pokud subjekt popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
b) zpracování je protiprávní a subjekt odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
d) pokud subjekt vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu.

19.6. Oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování

19.6.1. Správce oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správce bude subjekt údajů informovat o těchto příjemcích, pokud to bude požadovat.

19.7. Právo na přenositelnost údajů

19.7.1. Subjekt má právo získat osobní údaje, které se jej týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to za podmínek dle právních předpisů.

19.8. Právo vznést námitku

19.8.1. Z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě právního titulu oprávněného zájmu.

19.8.2. Pokud vznese subjekt námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

19.9. Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

19.9.1. Subjekt má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něj právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotýká. Správce neprovádí žádná rozhodnutí založená výhradně na automatizovaném zpracování.

20. Definice

20.1. Osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu; například osobním údajem je e-mail, mobilní telefon, osobním údajem může být i údaj o nákupní preferenci ve spojení s příjmením.

20.2. Subjektem údajů je fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány dle tohoto dokumentu.

20.3. Zvláštní kategorií osobních údajů jsou údaje vypovídající o rasovém nebo etnickém původu, politických názorech, členství v odborech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, zdravotním stavu, sexuálním životě či sexuální orientaci subjektu údajů.

20.4. Zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky. Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace; shromažďováním osobních údajů systematický postup nebo soubor postupů, jehož cílem je získání osobních údajů za účelem jejich dalšího uložení na nosič informací pro jejich okamžité nebo pozdější zpracování; uchováváním osobních údajů je udržování údajů v takové podobě, která je umožňuje dále zpracovávat; blokováním osobních údajů je operace nebo soustava operací, kterými se na stanovenou dobu omezí způsob nebo prostředky zpracování osobních údajů, s výjimkou nezbytných zásahů; likvidací osobních údajů se rozumí fyzické zničení jejich nosiče, jejich fyzické vymazání nebo jejich trvalé vyloučení z dalších zpracování.

20.5. Správcem je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj. Zpracováním osobních údajů může správce zmocnit nebo pověřit zpracovatele.

20.6. Zpracovatelem je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.

20.7. Účelem zpracování je důvod, proč správce osobní údaje zpracovává.

20.8. Rozsahem rozumíme konkrétní osobní údaje, které jsou zpracovávány, například jméno a příjmení.

21. Závěrečná ustanovení

21.1. Poslední aktualizace dokumentu proběhla a byla zveřejněna dne 21. 3. 2024