logo boiron

Camilia® (PIL)

Příbalová informace: informace pro uživatele

Camilia perorální roztok v jednodávkovém obalu

Chamomilla vulgaris 9 CH, Phytolacca decandra 5 CH, Rheum 5 CH

homeopatický léčivý přípravek

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
  • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
  • Pokud se vaše dítě do 3 dnů nebude cítit lépe nebo pokud se mu přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je přípravek CAMILIA a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek CAMILIA podávat
3. Jak se přípravek CAMILIA podává
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek CAMILIA uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Camilia a k čemu se používá

CAMILIA je homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii ke zmírnění potíží spojených s růstem zubů u kojenců a batolat, jako jsou např. bolesti při prořezávání zubů, podrážděnost, červené tváře a průjem.

Pokud se vaše dítě do 3 dnů nebude cítit lépe nebo pokud se mu přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Camilia podávat

Nepodávejte přípravek Camilia

svému dítěti jestliže je alergické na léčivé látky tohoto přípravku.

Upozornění a opatření

Tento roztok je určený pouze k vnitřnímu užití.
Neaplikujte roztok do očí ani do uší. Nepodávejte injekčně.

Další léčivé přípravky a Camilia

Žádné vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky se neočekává.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které vaše dítě užívá, které v nedávné době užívalo nebo které možná bude užívat.

Těhotenství a kojení

Není relevantní.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Není relevantní.

3. Jak se přípravek Camilia podává

Vždy podávejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Perorální podání.

Doporučené dávkování přípravku je:

Jednu dávku podejte do úst dítěte 3-6x během 24 hodin po dobu 3 až 8 dnů, nebo podle doporučení lékaře.

Pokud příznaky po 3 dnech léčby přetrvávají, obraťte se na lékaře, aby se potvrdilo, že se jedná o potíže spojené s růstem zubů. Bez porady s lékařem nepodávejte přípravek dítěti déle než 8 dní.

Návod k použití:

Před podáním přípravku si umyjte ruce. Pro každé podání použijte nový jednodávkový obal.

1. Otevřete hliníkový sáček.
2. Ze sady oddělte jeden jednodávkový obal.
3. Jednodávkový obal otevřete otočením jeho zúženého konce.
4. Dítě posaďte nebo držte ve vzpřímené poloze. Jemným stlačením jednodávkového obalu aplikujte celý jeho obsah dítěti do úst.
5. Pečlivě uzavřete sáček se zbývajícími dávkami přehnutím okraje na jeho otevřené straně.

Jestliže jste podal(a) více přípravku Camilia, než jste měl(a)

Pokud se vaše dítě necítí dobře, poraďte se s jeho lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) podat přípravek Camilia

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Žádné nežádoucí účinky se neočekávají.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Camilia uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Před otevřením sáčku:

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Po otevření sáčku:

Neotevřené jednodávkové obaly uchovávejte při teplotě do 25 °C v sáčku, aby byl přípravek chráněn před teplem a světlem, a to nejdéle 6 měsíců.

Po otevření jednodávkového obalu:

Obsah musí být použit okamžitě.
Otevřený jednodávkový obal nesmí být uchováván na pozdější použití.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a jednodávkovém obalu za zkratkou EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Camilia obsahuje

Léčivými látkami v jedné dávce (1 ml) jsou:

Chamomilla vulgaris 9 CH ............................ 333,3 mg
Phytolacca decandra 5 CH ............................ 333,3 mg
Rheum 5 CH .................................................. 333,3 mg

Pomocnou látkou je čištěná voda.

Jak přípravek Camilia vypadá a co obsahuje toto balení

Perorální roztok (čirá bezbarvá tekutina) v jednodávkovém obalu o objemu 1 ml (5 jednodávkových obalů zabalených v 1 sáčku), krabička.
Balení obsahuje 10, 20 nebo 30 jednodávkových obalů.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

BOIRON, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
BOIRON CZ, s.r.o., Pobřežní 3/620, 186 00 Praha 8, tel.: 224 835 090, e-mail: info@boiron.cz.

Zkratky uvedené na balení: Lot = číslo šarže, EXP = použitelné do.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 1. 9. 2020

Příbalový leták ke stažení