logo boiron

Arnica Montana Boiron (PIL)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA

Arnica montana Boiron gel

Arnica montana – tinctura basica

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

- Pokud se u vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

- Pokud příznaky po 3-4 dnech léčby přetrvávají, zhorší se nebo se objeví další příznaky, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je přípravek Arnica montana Boiron a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Arnica montana Boiron používat

3. Jak se přípravek Arnica montana Boiron používá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek Arnica montana Boiron uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK ARNICA MONTANA BOIRON A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Arnica montana Boiron je homeopatický léčivý přípravek používaný tradičně v homeopatii k místní léčbě lehkých úrazů (např. podlitiny, pohmožděniny, naraženiny), k léčbě svalové únavy a mírné bolesti svalů po fyzické námaze a sportu u dospělých, dospívajících a dětí od 1 roku.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK ARNICA MONTANA BOIRON POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek Arnica montana Boiron

- jestliže jste alergický(á) na prhu arniku, jiné rostliny z čeledi hvězdnicovitých nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Nepoužívejte přípravek Arnica montana Boiron:

- na poškozenou kůži, do otevřených a infikovaných ran,

- na sliznice a do očí,

- na mokvající kožní onemocnění nebo ekzém,

- pod okluzivní obvaz (neprodyšné nebo vodě odolné obvazy či náplasti)

Vzhledem k tomu, že přípravek Arnica montana Boiron obsahuje alkohol, může jeho časté používání způsobit suchost nebo mírné podráždění pokožky.

Další léčivé přípravky a přípravek Arnica montana Boiron

Neočekávají se žádné interakce s jinými léky.

Těhotenství a kojení

Tento léčivý přípravek se může používat během těhotenství a v období kojení.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Není relevantní.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK ARNICA MONTANA BOIRON POUŽÍVÁ

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Kožní podání.

Co nejdříve naneste tenkou vrstvu gelu na postižené místo a jemně vmasírujte. Gel nanášejte 2-3x denně.

Léčbu ukončete, jakmile příznaky vymizí. Délka léčby nemá přesáhnout 2 týdny.

Pokud příznaky po 3-4 dnech léčby přetrvávají, zhorší se nebo se objeví další příznaky, má být léčba konzultována s lékařem.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Arnica montana Boiron, než jste měl(a)

Neočekává se žádné riziko, jestliže jste použil(a) více přípravku Arnica montana Boiron, než jste měl(a).

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Mohou se vyskytnout alergické reakce.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK PŘÍPRAVEK ARNICA MONTANA BOIRON UCHOVÁVAT

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Po prvním otevření uchovávejte tubu pevně uzavřenou.

Spotřebujte do 1 roku od prvního otevření.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a tubě za zkratkou EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Arnica montana Boiron obsahuje

Léčivou látkou ve 100 g gelu je

Arnica montana – tinctura basica ad usum homeopathicum (matečná tinktura z prhy arniky k homeopatickému použití) ............................................ 7 g

Pomocnými látkami jsou:

karbomery, roztok hydroxidu sodného (na úpravu pH), ethanol 96% V/V, čištěná voda.

Jak přípravek Arnica montana Boiron vypadá a co obsahuje toto balení

Arnica montana Boiron je průhledný, žlutý až žlutooranžový gel s nevýraznou vůní.

Velikost balení: tuba z laminátu nebo hliníku o obsahu 45 g nebo 120 g.

Na trhu nemusí být všechny typy a velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

BOIRON, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

BOIRON CZ, s.r.o., Pobřežní 3/620, 186 00 Praha 8, tel.: 224 835 090, e-mail: info@boiron.cz.

Zkratky uvedené na balení: Lot = číslo šarže, EXP = použitelné do.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 22. 8. 2023

Příbalová informace ke stažení