logo boiron

Pravidla soutěže

Pravidla soutěže o vstupenky

Na konferenci pro zdraví ženy

  1. Vyhlašovatel a organizátor propagační akce Společnost BOIRON CZ, s.r.o. se sídlem Pobřežní 3/620, Praha 8, 18600, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 56874, IČO: 25636804 je vyhlašovatelem akce Soutěž o vstupenky na konferenci Pro zdraví ženy, v rámci které mohou účastníci získat věcnou odměnu 3 x 2 vstupenky na konferenci Pro zdraví ženy, která proběhne 26. března 2022 v Praze. (dále jen „akce“). Podmínky účasti v akci a získání odměny se řídí těmito pravidly.
  2. Zájemci a způsob přihlášení se Do akce se může zapojit fyzická osoba, občan České republiky nebo Slovenské republiky, starší 18 let a na svéprávnosti neomezená osoba. Zájemci o akci registrují svůj zájem o účast vložením příspěvku do komentáře pod soutěžní příspěvek, publikovaný 21.03.2022 na Facebookové stránce Boiron, nejpozději do 23.03.2022 23:59. Vložením příspěvku účastník potvrzuje zájem o účast v akci a bezvýhradnou akceptaci těchto pravidel včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů. Organizátor a vyhlašovatel si vyhrazují právo na upřesnění a ověření informací uvedených v registraci účastníka. Každý soutěžící se může v rámci jedné soutěže zapojit pouze jednou (není-li výslovně uvedeno jinak). Obvykle přidáním pouze jednoho komentáře nebo nahráním jedné fotky. Všichni uživatelé, kteří v rámci jedné soutěže přidají více příspěvků (není-li výslovně uvedeno jinak), budou ze soutěže vyřazeni.
  3. Stanovení účastníků akce Po skončení propagační akce budou vybráni 3 výherci. Vítězný komentář bude vybrán dne 24.03.2022 náhodným slosováním všech správných odpovědí na soutěžní otázku/úkol zveřejněnou v soutěžním příspěvku. Jejich autorům bude přiznána věcná cena. V případě výhry organizátor kontaktuje účastníky zprávou prostřednictvím Facebook Messengeru. Pokud se s některými účastníky nepodaří během 24.03.2022 opakovaně spojit, organizátor je oprávněn oslovit náhradníka.
  4. Zpracování osobních údajů Registrací v soutěži soutěžící/výherce bere na vědomí, že pořadatel bude v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajůa o volném pohybu těchto údajůa o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, které jsou zpřístupněny na webových stránkách společnosti Boiron https://www.boiron.cz/zasady-zpracovani-osobnich-udaju, zpracovávat jím sdělené osobní údaje uvedené na Facebooku, popř. osobních údajů sdělených soutěžícím organizátorovi v průběhu soutěže (jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, profily na sociálních sítích, audio vizuální média) nezbytné pro účely realizace soutěže za účelem prověření jeho platné účasti, komunikace se soutěžícím, případně změnu v pravidlech soutěže a pro možnosti uplatnění a převzetí výhry. Účastník zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených správcem, zejména vyhlašovatelem akce, jakožto zpracovatelem. Správce je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje účastníka. Po skončení soutěže bude zpracováván pouze nezbytný rozsah osobních údajů pro účely ochrany práv pořadatele. Kromě práva být plně informován o zpracování osobních údajů má soutěžící/výherce následující práva: - právo na přístup - právo na opravu - právo na výmaz - právo vznést námitku proti zpracování - právo na odvolání souhlasu.
  5. Pravidla příspěvků Ze soutěže jsou zásadně vyloučeny jakékoliv příspěvky, které jsou dle výlučného rozhodnutí organizátora protizákonné, nemravné, navádějící k nemravnému či rizikovému chování anebo z jiného důvodu pro soutěž nevhodné. Organizátor je kdykoliv oprávněn kontrolovat a následně nepřipustit do soutěže anebo vyřadit ze soutěže účastníky s příspěvkem, který dle jeho rozhodnutí bude z jakéhokoliv důvodu nevhodný, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí. Organizátor rovněž žádá účastníky, aby v příspěvcích neuváděli jiné identifikační údaje kromě jmen (celá jména, bydliště apod.).
  6. Autorská a jiná práva k fotografii Účastník soutěže vždy ručí za to, že je jediným autorem jím vloženého příspěvku a že jím vložený příspěvek neporušuje žádná práva třetích osob. Účastník souhlasí s tím a uděluje bezplatnou licenci organizátorovi a pořadateli k tomu, že jím vložený příspěvek včetně jména autora bude v případě výhry zveřejněn v souvislosti s touto soutěží. Účastník též bere na vědomí, že jednou zveřejněný příspěvek se může zvláště na Internetu šířit mimo vůli organizátora, přičemž za takové šíření již organizátor ani pořadatel neodpovídají.
  7. Osobnostní práva účastníka Účastník dává v souladu s ustanovením § 84 a násl. Občanského zákoníku, v platném znění, souhlas s užitím své podobizny, svých písemností osobní povahy a obrazových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených organizátorem a/nebo vyhlašovatelem v souvislosti s pořádáním akce, jeho účastí v akci, předáváním výher a realizací výhry na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Účastník uděluje tento souhlas bezplatně, bez územního či množstevního omezení. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým správce snímek v souladu s jeho určením poskytne. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností vyhlašovatel.
  8. Závěrečná ustanovení Tato akce není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena se společností Meta a společnost Meta za ni neručí. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně akce musí být směřovány organizátorovi, nikoliv společnosti Meta. Akce se řídí právním řádem České republiky. Odesláním registrace do projektu účastník schvaluje tato pravidla a instrukce a přistupuje k nim. Účastníci nejsou oprávněni požadovat místo výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel ani organizátor tímto není vůči účastníkům soutěže jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění, než jsou uvedená v těchto pravidlech. Výhry nejsou právně vymahatelné. Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci zúčastněných společností, ani jejich rodinní příslušníci. Organizátor soutěže neodpovídá za doručování zpráv. Organizátor a vyhlašovatel si vyhrazují právo na změnu pravidel. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně upravit, změnit či doplnit pravidla této akce anebo akci bez jakékoliv náhrady zrušit. Každá taková případná změna bude vyhlášena veřejně na facebookových stránkách Boiron.

V Praze dne 21. 3. 2022