logo boiron

Colental® (PIL)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Colental perorální roztok v jednodávkovém obalu

Carbo vegetabilis 5 CH, Colocynthis 9 CH, Cuprum metallicum 5 CH

homeopatický léčivý přípravek

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
  • Pokud se u Vašeho dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to jeho lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
  • Pokud se Vaše dítě do 48 hodin nebude cítit lépe nebo pokud se mu přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je přípravek Colental a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Colental podávat

3. Jak se přípravek Colental podává

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek Colental uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK COLENTAL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Colental je homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii k léčbě kojenecké koliky u novorozenců a kojenců, která se projevuje např. bolestí bříška, nadýmáním a neklidem.

Před zahájením léčby se poraďte s lékařem nebo lékárníkem, aby se potvrdilo, že příznaky souvisejí s kojeneckou kolikou.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK COLENTAL PODÁVAT

Nepodávejte přípravek Colental

svému dítěti, jestliže je alergické na léčivé látky tohoto přípravku (uvedené v bodě 6).

Upozornění a opatření

Tento roztok je určený pouze k podání ústy.

Neaplikujte roztok do nosu, očí nebo uší. Nepodávejte injekčně.

V případě neutišitelného pláče trvajícího déle než 2 hodiny, zvracení, přítomnosti krve ve stolici, výskytu podlitin, horečky (teplota vyšší než 38 °C) a příznaků přetrvávajících po dobu 48 hodin je vždy nutné konzultovat zdravotní stav dítěte s lékařem.

Další léčivé přípravky a Colental

Žádné vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky se neočekává.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které vaše dítě užívá, které v nedávné době užívalo nebo které možná bude užívat.

Těhotenství a kojení

Není relevantní.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Není relevantní.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK COLENTAL PODÁVÁ

Vždy podávejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Perorální podání. (podání ústy).

Doporučené dávkování přípravku je:

Děti od narození:

Před každým krmením podejte dítěti jednu dávku do úst nebo ji nakapejte do kojenecké lahve.

Denní dávka nemá přesáhnout 6 dávek během 24 hodin. Intervaly mezi dávkami prodlužujte v závislosti na zlepšení.

Pokud příznaky po 48 hodinách léčby přetrvávají, obraťte se na lékaře, aby se potvrdilo, že se jedná o potíže spojené s kojeneckou kolikou.

Návod k použití:

Před podáním přípravku si umyjte ruce. Pro každé podání použijte nový jednodávkový obal.

1. Otevřete hliníkový sáček.

2. Ze sady oddělte jeden jednodávkový obal.

3. Jednodávkový obal otevřete otočením jeho zúženého konce.

4. Dítě posaďte nebo držte ve vzpřímené poloze. Jemným stlačením jednodávkového obalu aplikujte celý jeho obsah dítěti do úst.

5. Pečlivě uzavřete sáček se zbývajícími dávkami přehnutím okraje na jeho otevřené straně.

Jestliže jste podal(a) více přípravku Colental, než jste měl(a)

Pokud se vaše dítě necítí dobře, poraďte se s jeho lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) podat přípravek Colental

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Žádné nežádoucí účinky se neočekávají.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u vašeho dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to jeho lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK PŘÍPRAVEK COLENTAL UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Před otevřením sáčku:

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Po otevření sáčku:

Neotevřené jednodávkové obaly uchovávejte při teplotě do 25 °C v sáčku, aby byl přípravek chráněn před světlem, a to nejdéle 3 měsíce.

Po otevření jednodávkového obalu:

Obsah musí být použit okamžitě.

Otevřený jednodávkový obal nesmí být uchováván na pozdější použití.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a jednodávkovém obalu za zkratkou EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Colental obsahuje

Léčivými látkami v jedné dávce (1 ml) jsou:

Carbo vegetabilis 5 CH ....................................... 333,3 mg

Colocynthis 9 CH ................................................ 333,3 mg

Cuprum metallicum 5 CH ................................... 333,3 mg

Pomocnou látkou je čištěná voda.

Jak přípravek Colental vypadá a co obsahuje toto balení

Perorální roztok (čirá bezbarvá tekutina) v jednodávkovém obalu o objemu 1 ml (5 jednodávkových obalů zabalených v 1 sáčku), krabička.

Balení obsahuje 10, 15, 20, 30 nebo 40 jednodávkových obalů.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

BOIRON, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie

Výrobce

BOIRON, ZAC des Frênes, 1 rue Edouard Buffard, 77144 Montévrain, Francie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

BOIRON CZ, s.r.o., Pobřežní 3/620, 186 00 Praha 8, tel.: 224 835 090, e-mail: info@boiron.cz.

Zkratky uvedené na balení: Lot = číslo šarže, EXP = použitelné do.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 15. 8. 2023

Příbalová informace ke stažení