logo boiron

Coryzalia® pro děti (PIL)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

CORYZALIA PRO DĚTI perorální roztok v jednodávkovém obalu

homeopatický léčivý přípravek

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

- Pokud se u vašeho dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to jeho lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

- Pokud se vaše dítě do 3 dnů nebude cítit lépe nebo pokud se mu přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je přípravek CORYZALIA PRO DĚTI a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek CORYZALIA PRO DĚTI podávat

3. Jak se přípravek CORYZALIA PRO DĚTI podává

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek CORYZALIA PRO DĚTI uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK CORYZALIA PRO DĚTI A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

CORYZALIA PRO DĚTI je homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii k léčbě rýmy a nachlazení, které se projevují např. výtokem z nosu, kýcháním, pocitem ucpaného nosu a slzením.

Přípravek je určen pro děti od narození do 12 let.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK CORYZALIA PRO DĚTI PODÁVAT

Nepodávejte přípravek CORYZALIA PRO DĚTI

svému dítěti jestliže je alergické na léčivé látky tohoto přípravku.

Upozornění a opatření

V případě horečky (teploty přesahující 38 °C) musí být zdravotní stav vždy konzultován s lékařem nebo lékárníkem.

Další léčivé přípravky a přípravek CORYZALIA PRO DĚTI

Žádné vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky se neočekává.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které vaše dítě užívá, které v nedávné době užívalo nebo které možná bude užívat.

Těhotenství a kojení

Není relevantní

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek CORYZALIA PRO DĚTI nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK CORYZALIA PRO DĚTI PODÁVÁ

Vždy podávejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého

lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Tento roztok je určený pouze k podání ústy.

Neaplikujte roztok do nosu, očí nebo uší. Nepodávejte injekčně.

Doporučené dávkování přípravku je:

Děti od narození:

Jednu dávku podejte do úst 3-6x denně, nejlépe mimo dobu jídla.

Interval prodlužovat v závislosti na zlepšení. Celková denní dávka nemá překročit 6 dávek.

Léčba má být ukončena, jakmile příznaky nemoci vymizí.

Doporučená délka léčby je 7 dní. Pokud se vaše dítě do 3 dnů nebude cítit lépe nebo pokud se mu přitíží,

musíte se poradit s lékařem.

Návod k použití

Před podáním přípravku si umyjte ruce. Pro každé podání použijte nový jednodávkový obal.

1. Otevřete hliníkový sáček.

2. Ze sady oddělte jeden jednodávkový obal.

3. Jednodávkový obal otevřete otočením jeho zúženého konce.

4. Dítě posaďte nebo držte ve vzpřímené poloze. Jemným stlačením jednodávkového obalu

aplikujte celý jeho obsah dítěti do úst.

5. Pečlivě uzavřete sáček se zbývajícími dávkami přehnutím okraje na jeho otevřené straně.

Jestliže jste podal(a) více přípravku CORYZALIA PRO DĚTI, než jste měl(a).

Neočekává se žádné riziko, jestliže jste podal(a) více přípravku CORYZALIA PRO DĚTI, než jste

měl(a).

Jestliže jste zapomněl(a) podat přípravek CORYZALIA PRO DĚTI

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Žádné nežádoucí účinky se neočekávají.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u vašeho dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to jeho lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK PŘÍPRAVEK CORYZALIA PRO DĚTI UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Před otevřením sáčku:

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Po otevření sáčku:

Neotevřené jednodávkové obaly uchovávejte při teplotě do 25 °C v sáčku, aby byl přípravek chráněn před světlem, a to nejdéle 3 měsíce.

Po otevření jednodávkového obalu:

Otevřený jednodávkový obal nesmí být uchováván na pozdější použití. Obsah musí být použit okamžitě.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a jednodávkovém obalu za zkratkou EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek CORYZALIA PRO DĚTI obsahuje

Léčivými látkami v jedné dávce (1 ml) jsou:

Allium cepa 3 CH .......................................... 200 mg

Belladonna 3 CH ........................................... 200 mg

Gelsemium 3 CH ........................................... 200 mg

Kalium bichromicum 3 CH ........................... 200 mg

Sabadilla 3 CH .............................................. 200 mg

Pomocnou látkou je čištěná voda.

Jak přípravek CORYZALIA PRO DĚTI vypadá a co obsahuje toto balení

Perorální roztok (čirý bezbarvý roztok) v jednodávkovém obalu o objemu 1 ml (5 jednodávkových obalů uzavřených v 1 sáčku), krabička.

Balení obsahuje 10, 15, 20 nebo 30 jednodávkových obalů.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

BOIRON, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie

Výrobce

BOIRON, ZAC des Frênes, 1 rue Edouard Buffard, 77144 Montévrain, Francie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

BOIRON CZ, s.r.o., Pobřežní 3/620, 186 00 Praha 8, tel.: 224 835 090, e-mail: info@boiron.cz.

Zkratky uvedené na balení: LOT = číslo šarže, EXP = použitelné do

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 22. 8. 2023

Příbalová informace ke stažení