PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

 

HOMEOGENE 9 sublingvální tablety

 

homeopatický léčivý přípravek

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

 

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. 

 

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
  • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
  • Pokud se nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

 

Co naleznete v této příbalové informaci 

 

1. Co je přípravek HOMEOGENE 9 a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek HOMEOGENE 9 užívat

3. Jak se přípravek HOMEOGENE 9 užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek HOMEOGENE 9 uchovávat

6. Obsah balení a další informace

 

1. CO JE PŘÍPRAVEK HOMEOGENE 9 A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

 

HOMEOGENE 9 je homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací. Používejte ho podle rady odborníka na homeopatii.

Homeopatie je léčebná metoda založená na principu podobnosti. Využívá speciálně ředěných a dynamizovaných léčivých látek bez dosud známých nežádoucích účinků.

 

 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK HOMEOGENE 9 UŽÍVAT

 

Neužívejte přípravek HOMEOGENE 9

- jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

 

Upozornění a opatření

 

Před užitím přípravku HOMEOGENE 9 se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud máte otázky vztahující se k jeho užití.

 

Další léčivé přípravky a přípravek HOMEOGENE 9

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

 

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek HOMEOGENE 9 nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

 

Přípravek HOMEOGENE 9 obsahuje sacharózu a monohydrát laktózy.

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

 

 

3. JAK SE PŘÍPRAVEK HOMEOGENE 9 UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Orální podání.

Doporučené dávkování přípravku je:

Dospělí, dospívající a děti:

1 tabletu nechat rozpustit v ústech každou hodinu. Interval prodlužovat v závislosti na zlepšení.

O správném použití přípravku HOMEOGENE 9 se prosím informujte u odborníka na homeopatii – u lékaře, lékárníka či na telefonu 224 835 090 nebo na e-mailové adrese: info@boiron.cz.

 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

 

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Neočekávají se žádné nežádoucí účinky.

 

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

 

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.

 

5. JAK PŘÍPRAVEK HOMEOGENE 9 UCHOVÁVAT

 

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za zkratkou
EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.

 

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

 

Co přípravek HOMEOGENE 9 obsahuje

 

Léčivými látkami v jedné sublingvální tabletě jsou:

Mercurius solubilis 3 CH ..................................................... 0,667 mg
Pulsatilla 3 CH ..................................................................... 0,667 mg
Spongia tosta 3 CH .............................................................. 0,667 mg
Bryonia 3 CH ....................................................................... 0,667 mg
Bromum 3 CH...................................................................... 0,667 mg
Belladonna 3 CH .................................................................. 0,667 mg
Phytolacca decandra 3 CH ................................................... 0,667 mg
Arum triphyllum 3 CH ........................................................ 0,667 mg
Arnica montana 3 CH .......................................................... 0,667 mg

Pomocnými látkami jsou:

sacharóza, arabská klovatina, mastek, magnesium-stearát.

 

Jak přípravek HOMEOGENE 9 vypadá a co obsahuje toto balení

Bílé sublingvální tablety.
Krabička obsahující 60 tablet v Al/PVC blistru.

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

BOIRON, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
BOIRON CZ, s.r.o., Pobřežní 3/620, 186 00 Praha 8, tel.: 224 835 090, e-mail: info@boiron.cz.

 

Zkratky uvedené na balení: Lot = číslo šarže, EXP = použitelné do.

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 31. 3. 2020