logo boiron

Coryzalia® pro děti (SPC)

Souhrn údajů o přípravku

1. Název přípravku

CORYZALIA PRO DĚTI perorální roztok v jednodávkovém obalu

2. Kvalitativní a kvantitativní složení

Jedna dávka (1 ml) obsahuje:

Allium cepa 3 CH ..........................................................200 mg

Belladonna 3 CH ...........................................................200 mg

Gelsemium 3 CH ...........................................................200 mg

Kalium bichromicum 3 CH ...........................................200 mg

Sabadilla 3 CH ..............................................................200 mg

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. Léková forma

Perorální roztok v jednodávkovém obalu.

Vzhled přípravku: čirý bezbarvý roztok.

4. Klinické údaje

4.1 Terapeutické indikace

CORYZALIA PRO DĚTI je homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii k léčbě rinitidy a nachlazení, které se projevují např. nosní sekrecí, kýcháním, pocitem ucpaného nosu a slzením.

Přípravek je určen pro děti od narození do 12 let.

4.2 Dávkování a způsob podání

Dávkování

Děti od narození:

Jednu dávku aplikovat do úst 3-6x denně, nejlépe mimo dobu jídla.

Interval prodlužovat v závislosti na zlepšení. Celková denní dávka nemá překročit 6 dávek.

Léčba má být ukončena, jakmile příznaky nemoci vymizí.

Délka léčby

Doporučená délka léčby je 7 dní. Pokud se do 3 dnů příznaky nezlepší nebo dojde ke zhoršení, má být léčba konzultována s lékařem.

Způsob podání

Perorální podání.

Návod k použití

1. Otevřít hliníkový sáček.

2. Ze sady oddělit jeden jednodávkový obal.

3. Jednodávkový obal otevřít otočením jeho zúženého konce.

4. Dítě posadit nebo držet ve vzpřímené poloze. Jemným stlačením jednodávkového obalu aplikovat celý jeho obsah dítěti do úst.

5. Pečlivě uzavřít sáček se zbývajícími dávkami přehnutím okraje na jeho otevřené straně.

4.3 Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivé látky tohoto přípravku.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Tento roztok je určený pouze k perorálnímu podání.

Perorální roztok se nesmí aplikovat do nosu, očí nebo uší. Perorální roztok se nesmí podávat injekčně.

V případě horečky (teploty přesahující 38 °C) musí být zdravotní stav vždy konzultován s lékařem nebo lékárníkem.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Žádné interakce se neočekávají.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Není relevantní.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Tento léčivý přípravek nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8 Nežádoucí účinky

Žádné nežádoucí účinky se neočekávají.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9 Předávkování

Neočekává se žádné nebezpečí plynoucí z předávkování.

5. Farmakologické vlastnosti

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Homeopatika, ATC kód: V12

Tradiční použití složek léčivého přípravku CORYZALIA PRO DĚTI v homeopatii:

Allium cepa: časté kýchání s hojným, čirým, vodnatým nosním sekretem, který kape po kapkách.

Belladonna: nemoci uší, nosu a krku se zarudnutím, horkostí a bolestí.

Gelsemium: vodnatá, dráždivá sekrece z nosu doprovázená bolestí hlavy.

Kalium bichromicum: intenzivní kýchání a pocit ucpaného nosu.

Sabadilla: intenzivní kýchání s nosní sekrecí a slzejícíma očima.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Neuplatňuje se.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neuplatňuje se.

6. Farmaceutické údaje

6.1 Seznam pomocných látek

Čištěná voda.

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

Před otevřením sáčku: 3 roky

Po otevření sáčku: 3 měsíce

Po otevření jednodávkového obalu: Otevřený jednodávkový obal nesmí být uchováván na pozdější použití. Obsah musí být použit okamžitě.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Před otevřením sáčku:

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Po otevření sáčku:

Neotevřené jednodávkové obaly uchovávejte při teplotě do 25 °C v sáčku, aby byl přípravek chráněn před světlem.

6.5 Druh obalu a obsah balení

Jednodávkové obaly o objemu 1 ml, uzavřené v sáčku (5 jednodávkových obalů v 1 sáčku).

Krabička obsahuje 10, 15, 20 nebo 30 jednodávkových obalů.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7. Držitel rozhodnutí o registraci

BOIRON

2 avenue de l’Ouest Lyonnais

69510 Messimy

Francie

8. Registrační číslo/ Registrační čísla

93/122/20-C

9. Datum první registrace/prodloužení registrace

Datum první registrace: 22. 8. 2023

10. Datum revize textu

22. 8. 2023

Stáhnout SPC