logo boiron

Cocculine® (PIL)

Příbalová informace: informace pro uživatele

Cocculine sublingvální tablety

homeopatický léčivý přípravek

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
  • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
  • Pokud se do 24 hodin nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je přípravek COCCULINE a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek COCCULINE užívat

3. Jak se přípravek COCCULINE užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek COCCULINE uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Cocculine a k čemu se používá

COCCULINE je homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii:

- k prevenci a léčbě nevolnosti a zvracení při cestování dopravními prostředky (auto, vlak, letadlo, loď),
- k léčbě nevolnosti (pocitu na zvracení) a zvracení bez horečky.

COCCULINE je určen pro dospělé, dospívající a děti od 18 měsíců.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cocculine užívat

Neužívejte přípravek Cocculine

- jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Vždy se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud:

- jsou pocit na zvracení a zvracení doprovázeny žaludečními obtížemi, bolestí břicha a/nebo horečkou,
- je zvracení doprovázeno příměsí žluče nebo krve,
- se pocit na zvracení a zvracení nezlepšují a přetrvávají déle než 24 hodin navzdory léčbě.

Během zvracení je vždy nutné doplňovat tekutiny, např. popíjením rehydratačního roztoku po malých
doušcích, aby se kompenzovala náhlá ztráta tekutin a minerálů z těla.

Před užitím přípravku COCCULINE se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud máte další
otázky vztahující se k jeho užití.

Další léčivé přípravky a přípravek Cocculine

Neočekávají se žádné interakce s jinými léky.
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat.

Těhotenství, kojení a plodnost

Tento léčivý přípravek se může užívat během těhotenství a kojení a nemá žádný vliv na plodnost.
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domnívate se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek COCCULINE nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje a nezpůsobuje
ospalost.

Přípravek Cocculine obsahuje sacharózu a monohydrát laktózy.

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento
léčivý přípravek užívat.

3. Jak se přípravek Cocculine užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


Orální podání. Tablety užívejte nejlépe mimo dobu jídla.

Doporučené dávkování přípravku je:

Dospělí, dospívající a děti:

1. Prevence a léčba nevolnosti a zvracení při cestování

Dospělí a dospívající od 12 let:

Den před cestou: 2 tablety nechat rozpustit v ústech 3x denně.
V den cesty: 2 tablety nechat rozpustit v ústech 3x denně.
Při nástupu příznaků: 2 tablety nechat rozpustit v ústech. V případě potřeby zopakovat.

Děti od 18 měsíců:

Den před cestou: 1 tabletu nechat rozpustit v ústech 3x denně.
V den cesty: 1 tabletu nechat rozpustit v ústech 3x denně.
Při nástupu příznaků: 1 tabletu nechat rozpustit v ústech. V případě potřeby zopakovat.
Vzhledem k možnosti vdechnutí tablety u dětí do 6 let rozpusťte tabletu v malém množství vody.

Interval prodlužujte v závislosti na zlepšení. Jakmile příznaky vymizí, ukončete užívání přípravku.
Pokud se nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. Léčba nevolnosti (pocitu na zvracení) a zvracení bez horečky

Dospělí a dospívající od 12 let:

Dvě tablety nechat rozpustit v ústech pří nástupu příznaků. V případě potřeby zopakovat.

Děti od 18 měsíců:

Jednu tabletu nechat rozpustit v ústech pří nástupu příznaků. V případě potřeby zopakovat.

Vzhledem k možnosti vdechnutí tablety u dětí do 6 let rozpusťte tabletu v malém množství vody.
V případě nevolnosti a zvracení bez horečky mají děti ve věku 18 měsíců až 6 let užívat tento léčivý přípravek jenom po poradě s lékařem nebo lékárníkem.

Interval prodlužujte v závislosti na zlepšení. Jakmile příznaky vymizí, ukončete užívání přípravku.
Pokud se do 24 hodin nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Cocculine, než jste měl(a)

Neočekává se žádné riziko, jestliže jste užil(a) více přípravku COCCULINE, než jste měl(a).

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Cocculine

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Neočekávají se žádné nežádoucí účinky.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.

5. Jak přípravek Cocculine uchovávat

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Neužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Cocculine obsahuje

Léčivými látkami v jedné sublingvální tabletě jsou:
Anamirta cocculus (Cocculus indicus) 4 CH .................................... 0,375 mg

Strychnos nux-vomica (Nux vomica) 4 CH ...................................... 0,375 mg

Nicotiana tabacum (Tabacum) 4 CH ................................................. 0,375 mg

Petroleum rectificatum 4 CH ............................................................. 0,375 mg

Pomocnými látkami jsou:

sacharóza, monohydrát laktózy, magnesium-stearát.

Jak přípravek Cocculine vypadá a co obsahuje toto balení

Bílé hladké kulaté bikonvexní tablety, PVC/Al blistr, krabička.
Balení obsahuje 30 sublingválních tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

BOIRON, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
BOIRON CZ, s.r.o., Pobřežní 3/620, 186 00 Praha 8, tel.: 224 835 090, e-mail: info@boiron.cz.

Zkratky uvedené na balení: Lot = číslo šarže, EXP = použitelné do.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 21. 9. 2020

Stáhnout příbalový leták