logo boiron
  • Gaastrocynesine krabička bez pozadí

Gastrocynésine®


GASTROCYNÉSINE® je homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací. Používejte ho podle rady odborníka na homeopatii. Lék k vnitřnímu užití.


Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

Příbalová informace: informace pro uživatele

Gastrocynésine sublingvální tablety

Homeopatický léčivý přípravek

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
  • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
  • Pokud se nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je přípravek GASTROCYNÉSINE a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek GASTROCYNÉSINE užívat

3. Jak se přípravek GASTROCYNÉSINE užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek GASTROCYNÉSINE uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Gastrocynésine a k čemu se používá

GASTROCYNÉSINE je homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací.

Používejte ho podle rady odborníka na homeopatii.

Homeopatie je léčebná metoda založená na principu podobnosti. Využívá speciálně ředěných a dynamizovaných léčivých látek bez dosud známých nežádoucích účinků.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek gastrocynésine užívat

Neužívejte přípravek Gastrocynésine

- jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku GASTROCYNÉSINE se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud máte otázky vztahující se k jeho užití.

Další léčivé přípravky a přípravek Gastrocynésine

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek GASTROCYNÉSINE nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek GASTROCYNÉSINE obsahuje sacharózu a monohydrát laktózy.

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.


3. Jak se přípravek Gastrocynésine užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Orální podání.

Doporučené dávkování přípravku je:


Dospělí, dospívající a děti:

1-2 tablety nechat rozpustit v ústech 15 minut před jídlem. V případě potřeby zopakovat i po jídle.

O správném použití přípravku GASTROCYNÉSINE se prosím informujte u odborníka na homeopatii – u lékaře, lékárníka či na telefonu 224 835 090 nebo na e-mailové adrese: info@boiron.cz.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Neočekávají se žádné nežádoucí účinky.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:


Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.

5. Jak přípravek Gastrocynésine uchovávat

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Neužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace


Co přípravek Gastrocynésine obsahuje


Léčivými látkami v jedné sublingvální tabletě jsou:

Resina piceae (Abies nigra) 4 CH .............................................75 mg

Carbo vegetabilis 4 CH..............................................................75 mg

Strychnos nux-vomica (Nux vomica) 4 CH................................75 mg

Robinia pseudo-acacia 4 CH ....................................................75 mg


Pomocnými látkami jsou:

sacharóza, monohydrát laktózy, magnesium-stearát.


Jak přípravek Gastrocynésine vypadá a co obsahuje toto balení

Bílé sublingvální tablety.

Krabička obsahující 60 tablet v Al/PVC blistru


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

BOIRON, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
BOIRON CZ, s.r.o., Pobřežní 3/620, 186 00 Praha 8, tel.: 224 835 090, e-mail: info@boiron.cz.


Zkratky uvedené na balení: Lot = číslo šarže, EXP = použitelné do.


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 18. 3. 2020

Příbalová informace ke stažení